NEOT skaffar oljeprodukter från flera raffinaderier som ligger i närområdet, av vilka de flesta finns i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Polen. Genom att använda flera anskaffningskällor uppnår man den bästa konkurrenskraften för varje produkt.

En viktig anskaffningskälla är St1:s oljeraffinaderi i Göteborg. Raffinaderiets årskapacitet är cirka 4,8 miljoner kubikmeter. Cirka en fjärdedel av produktionen består av bensin, cirka hälften av diesel och flygpetroleum samt en fjärdedel av tung brännolja. Som råvara används till största delen råoljor som är producerade i Nordsjön.

Merparten av produkterna går till den svenska marknaden, men betydliga mängder av motorbensin och diesel hämtas även till Finland. I anskaffningen av biokomponenter utnyttjar NEOT avfallbaserad etanol som St1 Biofuels har producerat i Finland samt fabriken som absoluterar etanol i Fredrikshamn.