Brännoljor innehåller samma högklassiga dieselfraktioner som flytande trafikbränslen. Av skattemässiga skäl färgar man den lätta brännoljan och den innehåller märkningsprodukten Euromarker. Den lätta brännoljan som säljs i Finland känns igen på den röda färgen. Brännoljan får inte användas som väg- eller båttrafikbränsle.

Lätta brännoljor

Vår svavelfria brännolja lämpar sig för användning både som maskin- och eldningsolja. Produkten överensstämmer med de snabbt utvecklade bränslekraven för arbetsmaskinsmotorer med ny teknologi. Som eldningsolja brinner den lätta brännoljan rent och jämnt.

Den lätta brännoljan finns tillgänglig både som sommar- och vinterkvalitet. Grumlings- och filtrerbarhetspunkterna är samma som i dieseloljan av sommar- och vinterkvalitet.

Biobrännolja

Produktspecifikationen för biobrännolja är densamma som för den lätta brännoljan. När kunden köper en bioprodukt förbinder sig NEOT att i sina flytande trafikbränslen och lätta brännoljor fylla biokravet på 5 extra volymprocent för varje köpt bioliter.

Tunga brännoljor

Den tunga brännoljan lämpar sig för industrins och värmeverkens behov. Det finns flera viskositetsalternativ och alla kvaliteter är lågsvavliga och lämpar sig för finska förhållanden.

Bekanta dig med produkt- och säkerhetsdatabladen: Brännoljor